کلاسهاي دروس: مدارهاي الکترونيکي(جناب دکتر شکوهنده)ماشين مخصوص(جناب آقاي شفيعي)-تجزيه وتحليل سيگنال و رياضي مهندسي(سرکارخانم نوري)-بررسيس سيستم قدرت۲( جناب دکتر احمدي)دانش خانواده(جناب آقاي پورمحمد)-روستا ۱(جناب دکتر فرشيدفر)