۱ – دریافت فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی از وب سایت دانشگاه و تکمیل و امضاء توسط دانشجو و ارسال از طریق ایمیل برای کارشناس مربوطه
۲- الف ) واریز مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۲۱۶۷۳۷۱۳۰۰۰۷بنام موسسه علامه طبرسی نزد بانک ملی ایران بابت تمبر و ارسال تصویر فیش واریزی به کارشناس مربوطه

ب) واریز مبلغ ۲۳۰۰۰۰ ریال بابت تاییدیه سامانه سجاد وهماهنگی با کارشناس مربوطه جهت دریافت شماره حساب و ارسال تضویر فیش واریزی
۳-در صورت کامل بودن پرونده آموزشی کار تسویه حساب شما بدون حضور دانشجو توسط کارکنان دانشگاه انجام می‌شود.
۴- برای دانشجویان (آقا) مشمول نظام وظیفه، جهت انجام امور مربوط به نظام وظیفه نامه لغو معافیت برای آنها ایمیل می گردد.
۵- بعد از انجام مراحل فوق تصویر فرم فارالتحصیلی تکمیل شده به همراه گواهی معدل برای دانشجو ایمیل می گردد.
۶- پس از ثبت پرونده فارغ التحصیلی دانشجو در سامانه سجاد وزارت علوم و دریافت کدصحت مدرک فارغ التحصیلی آماده و جهت چگونگی دریافت مدرک به دانشجو اطلاع داده می شود.