قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال جاری درس پایان نامه را اخذ نموده اند و همچنین دانشجویانی که از این پس این درس را اخذ خواهند نمود می رساند: کلیه پروپزال ها پس از تصویب در گروه آموزشی و قبل از تحویل و تائید نهایی معاونت پژوهش باید در پایگاه ثبت پایان نامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC (www.irandoc.ac.ir درج گردد و دانشجویان موظف می باشند تا علاوه بر فرم پروپزال شماره رهگیری و رسید الکترونیکی سایت را نیز چاپ و تحویل نمایند. همچنین ملاک تعیین زمان دفاع، تاریخ ثبت و تائید پروپزال توسط معاونت پژوهش در این پایگاه می باشد؛ دانشجویان می توانند حداقل ۶ماه بعد از تاریخ ثبت اولیه پروپزال خود در این پایگاه تقاضای برگزاری جلسه دفاعیه نمایند.