بهره مندان از تسهیلات رفاهی دانشجویان

 

1-    دانشجویانی که از تسهیلات وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده اند موظف به پرداخت 10% کل وام به حساب صندوق رفاه بر اساس فیش بانکی که از کارشناس امور فارغ التحصیلان دریافت می کنند می باشند. ( توجه: مهلت دریافت و پرداخت فیش کمتر از 9 ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی می باشد.)

2-   پس از واریز فیش به حساب صندوق رفاه، فرم پیوست شماره 12 توسط کارشناس امور فارغ التحصیلان تکمیل و به همراه اصل فیش جهت دریافت دفترچه اقساط به صندوق رفاه ارسال می گردد.

 3-   پس از ارسال دفترچه اقساط به دانشگاه، دفترچه به دانشجو تحویل داده می شود و فرم پیوست شماره 14 ( رسید اخذ دفترچه بازپرداخت) از دانشجو دریافت می گردد. سپس:
 الف: به دانشجویان پسر دارای معافیت تحصیلی که از تسهیلات صندوق رفاه بهره مند

می باشند برگه لغو معافیت تحصیلی تحویل داده خواهد شد.

 ب: حداکثر یک ماه بعد از تسویه حساب به دانشجویان دختر  گواهی موقت فراغت از تحصیل تحویل داده می شود
 4-    به سایر دانشجویانی که از تسهیلات صندوق رفاه استفاده نکرده اند:

 الف: دانشجویان  پسری که دارای کارت معافیت یا پایان خدمت می باشندو به دانشجویان دختر یک ماه پس از انجام مراحل تسویه حساب، گواهی موقت فراغت از تحصیل داده می شود.

ب: به دانشجویانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند برگه لغو معافیت تحصیلی تحویل داده خواهد شد.

 

رویدادهای مهم

اخبار مهم

دستورالعمل های دانشگاه

فهرست