شرایط تحویل گواهی موقت و دانشنامه به دانش آموختگان

((شرایط تحویل گواهی موقت))
1-وجود اصل مدرک مقطع قبل در پرونده (گواهی موقت و یا دانشنامه مقطع قبل)
2- ارائه یکی از مدارک ذیل جهت دریافت گواهی موقت برای دانش آموختگان ذکور الزامی است
  - داشتن کارت پایان خدمت 
  - نامه رسمی از دانشگاه محل تحصیل (گواهی اشتغال به تحصیل) در مقطع بالاتر با ذکر شماره  و تاریخ معافیت تحصیلی صادره
  - برگه اعزام به خدمت در مدت اعتبار آن(قبل از تاریخ اعزام)
  - گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از یگان خدمتی با ذکر نداشتن اضافه خدمت
  - گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

((شرایط تحویل دانشنامه))
1-وجود اصل مدرک مقطع قبل در پرونده (وجود دانشنامه مقطع قبل الزامی می باشد)
2-تحویل اصل گواهی موقت دریافتی از موسسه
3-داشتن کارت پایان خدمت برای دانش آموختگان ذکور و یا کارت معافیت
4-تسویه حساب وام صندوق رفاه


تحویل مدرک فراغت از تحصیل صرفاً و منحصراً در روزهای چهارشنبه هر هفته امکان پذیر می باشد.
 واحد فارغ التحصیلان از تحویل و ارائه مدرک در روزهای دیگر معذور خواهد بود.

 

رویدادهای مهم

اخبار مهم

دستورالعمل های دانشگاه

فهرست