معرفی معاونت آموزشی

اهم وظایف معاونت آموزشی دانشگاه:

اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه، اجرای سیاست های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی، نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تدوین و اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی مورد نیاز داخلی، گسترش کیفی و کمی فعالیت های آموزشی دانشگاه با توجه به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه، تدوین ، به روز رسانی و اجرای برنامه جامع آموزشی دانشگاه، نظارت برحسن اجرای وظایف و فعالیت های آموزشی گروههای آموزشی دانشگاه جهت ایجاد هماهنگی، ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف، می باشد.
در این راستا مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اداره کل آموزش، دفتر نظارت و ارزیابی، دفتر استعدادهای درخشان، مرکز آموزشهای الکترونیکی، به عنوان واحدهای مرتبط معاونت آموزشی ، وظایف مربوط به خود را انجام می دهند.
به علاوه دفتر معاونت آموزشی وظیفه هماهنگی و ارتباط بین واحدهای مرتبط، دانشکده ها و مراکز آموزشی و پاسخگویی  به سئوالات را بر عهده دارد. دبیرخانه هیأت ممیزه و دبیرخانه هیأت اجرائی جذب دانشگاه نیز در حوزه  معاونت آموزشی متمرکز است و بررسی فعالیت های  فرهنگی ، آموزشی، پژوهشی و اجرائی اعضای هیأت علمی در هر نیمسال تحصیلی در این حوزه  انجام می شود.

 

رویدادهای مهم

اخبار مهم

دستورالعمل های دانشگاه

فهرست