پروژه

دانشجویان پس از ثبت نام آموزشی پروژه، موظف هستند طبق جدول زمان بندی از واحد انتشارات مؤسسه دریافت نموده و پس از تکمیل قسمت های مشخص شده به انجام امور مربوط به تکمیل پروژه خود بپردازند. عدم توجه به جدول زمانبندی ذکر شده در فرم ها و عدم تکمیل فرم های مربوطه در تاریخ های ذکر شده به مفهوم غیبت و یا تمدید واحد مربوطه است(فرم ها قابل دانلود از سایت موسسه و قابل در یافت از واحد انتشارات مؤسسه می باشد). همچنین دانشجویان موظفند در پایان نسبت به تحویل یک نسخه اصل پایان نامه خود به کتابخانه دانشگاه اقدام نمایند.

- شیوه نامه نگارش پایان نامه برای کلیه رشته ها (کاردانی و کارشناسی)

 

کارآموزی

دانشجویان پس از ثبت نام آموزشی واحد کارآموزی پس از دریافت فرم از واحد انتشارات با تکمیل قسمت های مشخص شده در آن و اخذ تایید مسئول رشته و مدیر گروه جهت دریافت نامه کارآموزی به امور پژوهش مراجعه کند. لازم به ذکر است دانشجو حداکثر تا پایان حذف واضافه پس از اخذ واحد کارآموزی می تواند در رابطه با مکان یابی و اخذ نامه کارآموزی اقدام کند. عدم مراجعه دانشجو در موعد مقرر به منزله غیبت و یا تمدید واحد مربوطه است. همچنین دانشجویان موظفند در پایان دوره کارآموزی نسبت به تحویل یک نسخه اصل کارآموزی خود به کتابخانه دانشگاه اقدام و حداکثر تا 40 روز پس از پایان امتحانات هر ترم نمره کارآموزی خود را ثبت نمایند.

 

 

رویدادهای مهم

اخبار مهم

دستورالعمل های دانشگاه

فهرست